කතාවෙන් දිනන මග : චන්දන තිලකරත්න

ප්‍රවීන විද්‍යුත් වන චන්දන තිලකරත්න විසින් ජීවිතය පුරා අතිශය සංවේදීව සිදුවන සන්නිවේදන කාර්ය භාරය, ඵලදායි කර ගැනීමට අනගි අත්පොතක් ලෙස සම්පාදනය කරන ලද ප්‍රශස්ත සන්නිවේදන කෘතියකි.

1000690_670060769674766_1900405558_n

 

මිල : රු 300 /=